به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در نشست بین المللی سازمان بهداشت دام در خصوص سلامت آبزیان که به مدت سه روز مدیریت بیماری‌های فرامرزی و نوپدید، امنیت زیستی در آبزی پروری، پیشرفت و توسعه مدیریت بیماری‌ها، استانداردهای بین المللی OIE و آینده سلامت آبزیان در جهان مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد؛ دکتر علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور و دکتر امرا… قاجاری، مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان این سازمان شرکت می‌کنند.

در حاشیه این اجلاس، نشست منطقه‌ای کشورهای آسیایی به منظور بررسی راهکارهای افزایش همکاری بین کشورهای آسیایی برگزار خواهد شد و در این نشست عملکرد و تجربیات کشور ایران در خصوص کنترل بیماری‌های آبزیان ارائه می‌شود. شیوع بیماری‌ها سبب خسارات زیان بار قابل توجهی در تولید آبزیان در سراسر جهان می‌شود و در برخی کشورها و مناطق تأثیر مخربی بر اقتصاد ملی دارد. شیوع این بیماری‌ها پایداری این بخش را که به سرعت در حال افزایش است، تهدید می‌کند، مگر اینکه دامپزشکی و خدمات بهداشتی آبزیان پرورشی تقویت شود و سیاست‌ها و برنامه‌های بهداشت حیوانات آبزی برای جلوگیری یا کنترل این شیوع بیماری‌ها، مطابق استانداردهای OIE اجرا شود.

منبع