«ویل کنلی» که به ستاره فضای مجازی تبدیل شده، بر این باور است که تخم مرغ جنجالی، مردم را پیرامون حمله تروریستی نیوزیلند متّحد کرد. این پسر هفده ساله درباره انگیزه حمله خود گفت: دیدم که همه دنیا از قربانیان حمله تروریستی کرایست چرچ حمایت می کنند، اما این سناتور حرفهایی از جنس نفرت و جدایی می زند.منبع