استاد آواز ایران با وجود تجربه تاریخی عارف قزوینی، سال ۱۳۸۸، در همان مسیری گام برداشت که از داخل ایران برایش طراحی شده بود.مشاهده کامل مطلب