00

با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت منابع آب ایران، مدیرعامل و معاونان سازمان آب و برق خوزستان در سالن مانیتورینگ ایستگاه‌های سنجش آب و هواشناسیی سازمان آب و برق، استراتژی‌های این سازمان تشریح شد.

به گزارش ایسنا، وزیر نیرو با بیان این که سازمان آب و برق خوزستان یکی از مهمترین شرکت‌های وزارت نیرو است، نشانه توسعه و تحول در وزارت نیرو را تحول و توسعه آب و برق خوزستان معرفی کرد.
در این نشست پس از سخنان رضا اردکانیان، وزیر نیرو و محمد حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت منابع آب ایران، مدیرعامل و معاونان سازمان آب و برق خوزستان برنامه‌ها و استراتژی‌های این سازمان را تشریح کردند.

انتهای پیام

منبع