عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عملی بودن اداره کشور بدون نفت گفت: این کار تنها به اراده و روحیه جهادگرانه نیاز دارد، اگر دولت عزمی برای این کار داشته باشد به راحتی می توان بدون اتکا به درآمدهای نفتی کشور را اداره کرد.